Sitting on Clouds' Soundtrack

Paper Mario: Sticker Star

Release DateNovember 11, 2012
ComposersMasanobu Matsunaga, Shoh Murakami, Yasuhisa Baba, Hiroki Morishita, Saki Kurata, Yoshito Sekigawa, Masanori Adachi, Kiyoshi Hazemoto, Tomoko Sano, Kosei Muraki, Hiroaki Hanaoka
PublishersNintendo
PlatformsNintendo 3DS
SeriesPaper Mario
Vol. 02: Super Mario ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Paper Mario: Sticker Star - Original Sound Version