Sitting on Clouds' Soundtrack

Super Smash Bros. Brawl

Release DateJanuary 31, 2008
ComposersTakahiro Nishi, Shogo Sakai, Masaaki Iwasaki, Yutaka Iraha, Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Nobuo Uematsu
PublishersNintendo
PlatformsNintendo Wii
SeriesSuper Smash Bros.
Vol. 30: Others ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 23: Sonic ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 22: Metal Gear ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 16: Pikmin ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 14: Kid Icarus ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 13: Game & Watch ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 12: Fire Emblem ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 11: Mother ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 10: F-Zero ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 09: Pokémon ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 08: Star Fox ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 07: Kirby ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 06: Yoshi ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 05: Metroid ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 04: The Legend of Zelda ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 03: Donakey Kong ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 02: Super Mario ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
Vol. 01: Super Smash Bros. ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack